คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานบัญชีอีเมล BCNNV
ขั้นตอนการเข้าออนไลน์ meetting
ขั้นตอนเข้า classroomและส่งงาน