การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 30

ลงทะเบียนผ่านทาง ทางเว็บไซต์ http://co-dev.pi.ac.th

https://executive.bcnnv.ac.th

สอบถามข้อมูล

1.อาจารย์รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์

โทร. 088-874-1653


2.คุณประภาวันตรี แก้วสุกใส

โทร 0 2540 6500 ต่อ 2454 และ 08 0241 6029